Privacybeleid

Definities

 1. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffend het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
 2. Privacybeleid: dit privacybeleid
 3. Quantis Electronics: de besloten vennootschap Quantis Electronics B.V. gevestigd te Eindhoven (5628 CH) aan de Vaalserbergweg 317, tevens handelend onder de naam Myhumax.info
 4. Website: de Website onder myhumax.info

Algemeen
Quantis Electronics respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de door u aan ons verschafte persoonsgegevens  vertrouwelijk worden behandeld.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Quantis Electronics uw persoonsgegevens verwerkt.

De door Quantis verwerkte persoonsgegevens zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Quantis Electronics verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan Quantis Electronics heeft doorgegeven, een bestelling bij Quantis Electronics plaatst, doordat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Quantis Electronics, of doordat u zich heeft ingeschreven voor een prijsvraag of actie.

Doelstelling verzamelde gegevens
Quantis Electronics gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt:

 • Als u Quantis Electronics om informatie over haar diensten en producten verzoekt, verwerkt Quantis Electronics de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 • Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren, u van het verloop daarvan op de hoogte te houden en  de bestelling af te handelen.
 • Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de Website personaliseren.
 • Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief en u Quantis Electronics derhalve uitdrukkelijke toestemming heeft verleend u een nieuwsbrief te sturen, dan zal Quantis Electronics de persoonsgegevens gebruiken om u de nieuwsbrief toe te zenden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De toestemming kunt u ook altijd intrekken door een e-mail te sturen naar: info@quantiselectronics.com Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Gegevens over het gebruik van onze Website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht om bijdragen, die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij o.a. uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

Minderjarigen
In sommige gevallen vraagt Quantis Electronics expliciet toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Indien u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming van uw ouder of voogd  nodig om de persoonsgegevens aan Quantis Electronics te verstrekken. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Quantis Electronics verstrekte persoonsgegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden
Quantis Electronics zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • de doorgifte geschiedt aan de door Quantis Electronics voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Quantis Electronics een overeenkomst heeft gesloten die erop toe ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Quantis Electronics op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens aan bevoegde instanties door te geven..

Cookies
Quantis Electronics maakt op deze Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Quantis Electronics gebruikt cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze Website te vergemakkelijken en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies via uw browser uitzetten, maar dit kan het functioneren van onze Website negatief beïnvloeden.

Verder plaatst Quantis Electronics cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel van uw online gedrag op te bouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dienen alleen om advertenties op uw profiel af te stemmen zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.

U kunt als enige de cookies weer verwijderen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om  inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en heeft u het recht om gegevensoverdracht te verzoeken conform de AVG.

Indien u van een van de rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over dit Privacybeleid kunt u Quantis Electronics bereiken
via :

Quantis Electronics B.V.
T.a.v. Klantenservice
Vaalserbergweg 317
5628 CH Eindhoven
info@quantiselectronics.com
Telefoonnummer: 085-5000400

Mocht u van mening zijn dat Quantis Electronics uw verzoek niet juist heeft afgehandeld, dan wel uw rechten uit hoofde van dit Privacybeleid niet juist heeft behartigd, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Quantis Electronics bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van de duur van de bij het product of dienst behorende service, tenzij Quantis Electronics op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging
Quantis Electronics heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Quantis Electronics behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Quantis Electronics adviseert u dan ook regelmatig op de pagina van haar Website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidig privacybeleid is bijgewerkt op 23 mei 2018.